Contrast agents in MRI module 3: Focus on Gd-EOB DTPA and study protocols

Contrast agents in MRI module 3: Focus on Gd-EOB DTPA and study protocols

2022-12-02

Nodules in cirrhotic patient is discussed and the use of Gd-EOB-DTPA Liver-Specific Contrast Agent.

Read More

Liver MRI

Durations: 1:22:54

About this webinar:

Nodules in cirrhotic patient is discussed and the use of Gd-EOB-DTPA Liver-Specific Contrast Agent.

PP-PRIM-ALL-0165
PP-PRIM-SE-0027-1

Accordion header

  Dr. Luigi Grazioli

  Dr. Luigi Grazioli

  Luigi Grazioli is a Scientific Supervisor for the Radiology Department, Spediali Civili di Brescia, University of Brescia, Italy.

  Dr. Riccardo Faletti

  Dr. Riccardo Faletti

  Riccardo Faletti is part of the Department of Surgical Sciences, Università di Torino (University of Radiology), Italy

  1. Bolondi L et al. Hepatology 2005;42 (1): 27-34.

  2. Bruix J et al. EASL Panel of Experts on HCC. Clinical management of hepatocelular carcinoma. European J Hepatol. 2001.

  3. De Ledingen et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14:159-165.

  4. Burrel M et al. Hepatology; 2003,38:1034-1042.

  5. Roncalli et al. Pathologica 92, 210-220; 2000.

  6. Images Courtesy of Dr. Grazioli Spedali Civili; Brescia; Italy.

  7. Lim JH et al - Dysplastic nodules in liver cirrhosis: evaluation of emodynamics with CTAP and CTA. Radiology 2000; 214: 869-874.

  8. Kojiro M, Roskams_Semin Liv Dis 2005; 25: 133-147.

  9. Bruix J, Sherman M. Hepatology. 2011;53:1020-2 AASLD PRACTICE GUIDELINE 2011:
  http://www.aasld.org/practiceguidelines/Documents/Bookmarked%20Practice%20Guidelines/HCCUpdate2010.pdf

  10. J Hepatol. 2018 Jul;69(1):182-236.

  11. Kudo et al J Liver Cancer 2014;3:458–468.

  12. Di-Yang Xie et al. HepatoBiliary Surg Nutr 2017;6(6):387-396.

  13. Sangiovanni A et al, Gut 2010;59:638-644.

  14. Yoon et al., AJR:193, December 2009.

  15. Bolondi L et al. Characterization of small nodules in liver cirrhosis by assessment of vascularity. The problem of hypovascular HCC. Hepatology 2005;42 (1): 27-34.

  16. Vilgrain V et al Journal of Hepatology, Volume 64, Issue 3, 2016, 708–716.

  17. Choi JY, Lee JM, Sirlin C. Radiology 2014.

  18. Golfieri et al., Eur Radiol 2011;6:1233-42.

  19. Kudo M. International Comprehensive Workshop and SORAMIC Study Meeting, Freyburg, 2009.

  Primovist® (dinatriumgadotextat) 0,25 mmol/mI/ml injektionsvätska, lösning. Rx. EF. Indikationer: Primovist® är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT). Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering. Dosering: Den rekommenderade dosen av Primovist® är: Vuxna 0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist®. Varningar: Före administrering av Primovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist®, bör användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist®- kan vara till nytta för att avlägsna Primovist® från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys. De vanligaste observerade biverkningarna (≥0,5 %) hos patienter som får Primovist® är illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som får Primovist® är anafylaktisk chock. Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall observerats. De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel, ATC-kod: V08CA10. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Innehavere av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. Tlf. +4‍6‍ 8‍-‍5‍8‍0‍ 2‍2‍3‍ 0‍0‍. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 06.11.2019.

  PP-PRIM-SE-0032-1

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.