Further understanding hypersensitivity reactions to Contrast Media

Further understanding hypersensitivity reactions to Contrast Media

2022-12-01

Millions of radiological examinations assisted by iodinated contrast media take place every year. Although hypersensitivity reactions (HSR) are infrequent...

Read More

CT

Durations: 45:32

About this webinar:

Millions of radiological examinations assisted by iodinated contrast media take place every year. Although hypersensitivity reactions (HSR) are infrequent, a detailed understanding of the variety of reactions, the associated risk factors and their management is required to ensure appropriate patient care. We invite you to watch the panel of speakers who will share their knowledge, research and practical experience in relation to HSR.

PP-ULT-ALL-0204
PP-ULT-SE-0001-1

Accordion header

  Prof. Dr. Whal Lee

  Prof. Dr. Whal Lee

  Prof. Dr. Whal Lee works at Seoul National University Hospital in Seoul, South Korea.

  Prof. Dr. Jan Endrikat

  Prof. Dr. Jan Endrikat

  Prof. Dr. Jan Endrikat is a Prof. Of Exp. Endocrinology and works at Bayer AG in Berlin, Germay.

  Prof. Dr. Bin Lv

  Prof. Dr. Bin Lv

  Prof. Dr. Bin Lv works at Fuwai Hospital, National Center of Cardiovascular Disease in Beijing, China.

  1. Eur Radiol. 2017 Jul;27(7):2‍8‍8‍6‍-‍2‍8‍9‍3‍. doi: 10.1007/s00330-016-4682-y.

  2. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Mar;118(3):339-344.e1. doi: 10.1016/j.anai.2016.11.027.

  3. Cha MJ, Kang DY, Lee W. Radiology. In press.

  4. Radiology. 2019 Oct;293(1):117-124. doi: 10.1148/radiol.2019190485.

  5. Radiology. 2018 Sep;288(3):710-716. doi: 10.1148/radiol.2018172524.

  6. Suh YJ et al. Invest Radiol 2019 online.

  7. Kopp AF et al. Acta Radiol 2008;49(8):902-11.

  8. Bush WH et al. AJR 1991;157(6):1153-61.

  9. Shehadi WH et al. Radiology 1980;137(2):299-302.

  10. Palkowitsch P et al. Acta Radiol. 2012;53:179–186.

  11. Chen JY et al. Int J Cardiovasc Imaging. 2015;31:1281–1291.

  12. Palkowitsch P et al. Acta Radiol. 2014;55:707–714.

  13. Schild H. CM to See or not to see. Schering Diagnositics, Bayer. 1994. Last update 2018. ISBN 3-921817-56. 71, 79–84. 

  14. Complete results recently published: Endrikat et al. Invest Radiol 2019 online.

  15. Suh YJ et al. Invest Radiol 2019 online.

  16. Kopp AF et al. Acta Radiol 2008;49(8):902-11.

  17. Bush WH et al. AJR 1991;157(6):1153-61.

  18. Shehadi WH et al. Radiology 1980;137(2):299-302.

  Ultravist® 150, 240, 300, 370 mg I/ml injektions-/infusionsvätska, lösning (Rx V08AB05; EF). Indikationer: Endast avsett för diagnostik. Urografi. Angiografi på såväl artär- som vensida. Digital subtraktionsangiografi. Kontrastförstärkning vid datortomografi. Artrografi. Funktionskontroll av dialysshunt. Dosering: Beror på ålder, vikt, undersökningens art och den använda tekniken. Dosen måste vara så låg som möjligt till patienter som lider av uttalad njurinsufficiens, kardiovaskulär insufficens och till patienter med dåligt allmäntillstånd. Försiktighet bör iakttas hos små barn (under 1 år), som löper större risk för störningar av elektrolybalansen och hemodynamiska obalanser. Äldre: Dosjustering är inte nödvändig. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Det finns inga absoluta kontraindikationer vid användandet av Ultravist®. Varningar: Mediciner och utrustning för akutbehandling av kontrastmedelsreaktioner skall alltid hållas i beredskap. Hos patienter med dåligt allmäntillstånd bör undersökningsbehovet övervägas extra noggrant. Försiktighet rekommenderas till patienter med lungemfysem eller mångårig diabetes mellitus. Hydrering: Adekvat hydreringsstatus måste garanteras i samband med intravaskulär administrering av Ultravist®. Detta berör särskilt utsatta patienter med exempelvis multipelt myelom, diabetes mellitus, polyuri, oliguri, hyperurikemi samt nyfödda, spädbarn, barn och äldre patienter. Biverkningar: Överkänslighetsreaktioner. Risken för överkänslighetsreaktioner är högre vid tidigare reaktion mot kontrastmedel och tidigare bronkialastma eller andra allergiska åkommor. Allergiliknande reaktioner kan uppträda. De vanligast observerade biverkningarna är huvudvärk, illamående och vasodilatation. De allvarligaste biverkningarna är anafylaktoid chock, andningsuppehåll, bronkospasm, larynxödem, farynxödem, astma, arytmi, hjärtstillestånd och pulmonellt ödem. De flesta av dessa reaktioner uppträder inom 30 minuter efter administrering. Fördröjda reaktioner (efter timmar till dagar) kan uppträda. Störningar i tyreoideafunktionen kan förekomma. Hos neonatala, särskilt för tidigt födda spädbarn, som har blivit exponerade för Ultravist®, antingen via modern under graviditeten eller under den neonatala perioden, bör tyroidfunktionen monitoreras. Akut njurskada (AKI), i form av övergående nedsättning av njurfunktionen kan uppträda efter intravaskulär administrering av Ultravist®. Interaktioner: Biguanider (metformin): Hos patienter med akut njursvikt eller allvarlig kronisk njursjukdom kan eliminationen av biguanid reduceras, vilket leder till ackumulering och utveckling av mjölksyreacidos. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Radioaktiva isotoper: I samband med diagnos och behandling av sjukdomar i tyreoidea med tyreotropiskt radioaktiva isotoper kan upptaget av de radioaktiva isotoperna hämmas i flera veckor efter administrering med Ultravist®. Farmakokinetik: Iopromid distribueras mycket snabbt extracellulärt efter intravaskulär administrering. Plasmaproteinbindningsgraden är ca 1 %. Djurstudier tyder på att iopromid inte passerar en intakt blod-hjärnbarriär, men att en mindre mängd kan passera placenta. Metabolism: Inga metaboliter har påvisats. Vid rekommenderade doser elimineras iopromid nästan uteslutande genom glomerulär filtration. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. Tlf. +4‍6‍ 8‍-‍5‍8‍0‍ 2‍2‍3‍ 0‍0‍. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2021-09-02.

  PP-ULT-SE-0006-1

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.