Predictors of change in preoperative tumor stage between dynamic CT and EOB MRI

Predictors of change in preoperative tumor stage between dynamic CT and EOB MRI

2022-11-30

Clinical use of EOB-MRI in HCC screening, liver nodules characterization and pre-operative staging.

Read More

Liver MRI

Durations: 49:31

About this webinar:

Clinical use of EOB-MRI in HCC screening, liver nodules characterization and pre-operative staging.

PP-PRIM-ALL-0218
PP-PRIM-SE-0031-1

Accordion header

  Prof. Shi-Ming Lin (Chair)

  Prof. Shi-Ming Lin (Chair)

  Prof. Shi-Ming Lin Department of Gastroenterology and Hepatology, Chang Gung Memorial Hospital, LinKuo and Taipei.

  Dr. Chih-Horng Wu

  Dr. Chih-Horng Wu

  Dr. Chih-Horng Wu Clinical lecturer, Department of Radiology, National Taiwan University Hospital

  1. Torrico et al. Rev Gastroenterol Mex. Oct-Dec 2015;80(4):267-75.

  2. Kudo et al. Liver Cancer 2014;3:458–468.

  3. SORAMIC clinical trial ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01126645.

  4. Sakamoto Jpn J Clin Oncol. 2010 Sep;40(9):891-6.

  5. Kitao Radiology. 2009 Aug;252(2):605-14.

  6. Matsui, Abdom Imaging (2011) 36:264–272.

  7. Inoue J Gastroenterol. 2012;47(9):1036-47.

  8. Lee, Korean J Radiol 2011;12(4):403–415.

  9. Choi Radiology. 2013;267(3):776-86.

  10. EASL guideline, Journal of Hepatology 2012;56:908–943.

  11. Semaan et al. Eur Radiol . 2020 Feb;30(2):1020-1030.

  12. Yoo et al. Ann Surg Oncol. 2013;20(9):2893-900.

  13. Matsuda M. HPB Surg. 2014;2014:641685.

  14. Kim Gastroenterology 2015;148:1371–1382.

  Primovist® (dinatriumgadotextat) 0,25 mmol/mI/ml injektionsvätska, lösning. Rx. EF. Indikationer: Primovist® är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT). Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering. Dosering: Den rekommenderade dosen av Primovist® är: Vuxna 0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist®. Varningar: Före administrering av Primovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist®, bör användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist®- kan vara till nytta för att avlägsna Primovist® från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys. De vanligaste observerade biverkningarna (≥0,5 %) hos patienter som får Primovist® är illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som får Primovist® är anafylaktisk chock. Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall observerats. De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel, ATC-kod: V08CA10. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Innehavere av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. Tlf. +4‍6‍ 8‍-‍5‍8‍0‍ 2‍2‍3‍ 0‍0‍. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 06.11.2019.

  PP-PRIM-SE-0032-1

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.