Centargo launch webinar: Do Less > Care More

Centargo launch webinar: Do Less > Care More

2022-11-30

Learn more about our latest CT injector Centargo with it's innovative features, and how to take care of your patients during your procedures.

Read More

CT

Durations: 1:04:52

About this webinar:

Learn more about our latest CT injector Centargo with it's innovative features, and how to take care of your patients during your procedures.

PP-M-CEN-ALL-0246
PP-M-CEN-SE-0017-1

Accordion header

  Eng. Mike McDermott

  Eng. Mike McDermott

  M. McDermott: Research & Development Engineer at Bayer AG.

  Dr. Corey Kemper

  Dr. Corey Kemper

  C. Kemper: Senior Director, Medical & Clinical Affairs at Bayer AG.

  1. McDermott, M, et al. "Impact of CT injector technology and contrast media viscosity on vascular enhancement: Evaluation in a circulation phantom." The British Journal of Radiology 93 (2020): 20190868.

  2. Kok M, Mihl C, Mingels AA, Kietselaer BL, Muhlenbruch G, Seehofnerova A, et al. Influence of contrast media viscosity and temperature on injection pressure in computed tomographic angiography: a phantom study. Invest Radiol. 2014;49(4):217-23.

  3. Lell MM, Fleischmann U, Pietsch H, Korporaal JG, Haberland U, Mahnken AH, et al. Relationship between low tube voltage (70 kV) and the iodine delivery rate (IDR) in CT angiography: An experimental in-vivo study. PLoS One. 2017;12(3):e0173592.

  4. Guerrisi A, Marin D, Nelson RC, De Filippis G, Di Martino M, Barnhart H, et al. Effect of varying contrast material iodine concentration and injection technique on the conspicuity of hepatocellular carcinoma during 64-section MDCT of patients with cirrhosis. Br J Radiol. 2011;84(1004):698-708.

  5. Caruso D, Eid M, Schoepf UJ, De Santis D, Varga-Szemes A, Mangold S, et al. Optimizing Contrast Media Injection Protocols in Computed Tomography Angiography at Different Tube Voltages: Evaluation in a Circulation Phantom. J Comput Assist Tomogr. 2017;41(5):804-10.

  6. Mihl C, Kok M, Wildberger JE, Turek J, Muehlenbruch G, Das M. Computed Tomography Angiography With High Flow Rates: An In Vitro and In Vivo Feasibility Study. Invest Radiol. 2015;50(7):464-9.

  7. Behrendt FF, Bruners P, Keil S, Plumhans C, Mahnken AH, Stanzel S, et al. Impact of different vein catheter sizes for mechanical power injection in CT: in vitro evaluation with use of a circulation phantom. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009;32(1):25-31.

  8. Behrendt FF, Bruners P, Keil S, Plumhans C, Mahnken AH, Das M, et al. Effect of different saline chaser volumes and flow rates on intravascular contrast enhancement in CT using a circulation phantom. Eur J Radiol. 2010;73(3):688-93.

  Ultravist® 150, 240, 300, 370 mg I/ml injektions-/infusionsvätska, lösning (Rx V08AB05; EF). Indikationer: Endast avsett för diagnostik. Urografi. Angiografi på såväl artär- som vensida. Digital subtraktionsangiografi. Kontrastförstärkning vid datortomografi. Artrografi. Funktionskontroll av dialysshunt. Dosering: Beror på ålder, vikt, undersökningens art och den använda tekniken. Dosen måste vara så låg som möjligt till patienter som lider av uttalad njurinsufficiens, kardiovaskulär insufficens och till patienter med dåligt allmäntillstånd. Försiktighet bör iakttas hos små barn (under 1 år), som löper större risk för störningar av elektrolybalansen och hemodynamiska obalanser. Äldre: Dosjustering är inte nödvändig. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Det finns inga absoluta kontraindikationer vid användandet av Ultravist®. Varningar: Mediciner och utrustning för akutbehandling av kontrastmedelsreaktioner skall alltid hållas i beredskap. Hos patienter med dåligt allmäntillstånd bör undersökningsbehovet övervägas extra noggrant. Försiktighet rekommenderas till patienter med lungemfysem eller mångårig diabetes mellitus. Hydrering: Adekvat hydreringsstatus måste garanteras i samband med intravaskulär administrering av Ultravist®. Detta berör särskilt utsatta patienter med exempelvis multipelt myelom, diabetes mellitus, polyuri, oliguri, hyperurikemi samt nyfödda, spädbarn, barn och äldre patienter. Biverkningar: Överkänslighetsreaktioner. Risken för överkänslighetsreaktioner är högre vid tidigare reaktion mot kontrastmedel och tidigare bronkialastma eller andra allergiska åkommor. Allergiliknande reaktioner kan uppträda. De vanligast observerade biverkningarna är huvudvärk, illamående och vasodilatation. De allvarligaste biverkningarna är anafylaktoid chock, andningsuppehåll, bronkospasm, larynxödem, farynxödem, astma, arytmi, hjärtstillestånd och pulmonellt ödem. De flesta av dessa reaktioner uppträder inom 30 minuter efter administrering. Fördröjda reaktioner (efter timmar till dagar) kan uppträda. Störningar i tyreoideafunktionen kan förekomma. Hos neonatala, särskilt för tidigt födda spädbarn, som har blivit exponerade för Ultravist®, antingen via modern under graviditeten eller under den neonatala perioden, bör tyroidfunktionen monitoreras. Akut njurskada (AKI), i form av övergående nedsättning av njurfunktionen kan uppträda efter intravaskulär administrering av Ultravist®. Interaktioner: Biguanider (metformin): Hos patienter med akut njursvikt eller allvarlig kronisk njursjukdom kan eliminationen av biguanid reduceras, vilket leder till ackumulering och utveckling av mjölksyreacidos. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. Radioaktiva isotoper: I samband med diagnos och behandling av sjukdomar i tyreoidea med tyreotropiskt radioaktiva isotoper kan upptaget av de radioaktiva isotoperna hämmas i flera veckor efter administrering med Ultravist®. Farmakokinetik: Iopromid distribueras mycket snabbt extracellulärt efter intravaskulär administrering. Plasmaproteinbindningsgraden är ca 1 %. Djurstudier tyder på att iopromid inte passerar en intakt blod-hjärnbarriär, men att en mindre mängd kan passera placenta. Metabolism: Inga metaboliter har påvisats. Vid rekommenderade doser elimineras iopromid nästan uteslutande genom glomerulär filtration. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. Tlf. +4‍6‍ 8‍-‍5‍8‍0‍ 2‍2‍3‍ 0‍0‍. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2021-09-02.

  PP-ULT-SE-0006-1

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.