Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI in diagnosis of liver metastases

Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI in diagnosis of liver metastases

2022-11-30

Gadoxetic acid-enhanced MRI in liver metastasis, and the significance of imaging modalities in surgery for colorectal liver metastases.

Read More

Liver MRI

Durations: 1:22:47

About this webinar:

Gadoxetic acid-enhanced MRI in liver metastasis, and the significance of imaging modalities in surgery for colorectal liver metastases.

PP-PRIM-ALL-0248
PP-PRIM-SE-0024-1

Accordion header

  Prof. Kengo Yoshimitsu (Chair)

  Prof. Kengo Yoshimitsu (Chair)

  Prof. Kengo Yoshimitsu Chair of Department of Radiology, Faculty of Medicine, Fukuoka University.

  Prof Satoshi Goshima

  Prof Satoshi Goshima

  Prof Satoshi Goshima, Chair of Department of Diagnostic Radiology & Nuclear Medicine, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Shizuoka, Japan.

  Prof Kiyoshi Hasegawa

  Prof Kiyoshi Hasegawa

  Prof Kiyoshi Hasegawa, Chair of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery Division, Artificial Organ and Transplantation Division, Department of Surgery, Graduate School of Medicine and The University Hospital, The University of Tokyo, Japan.

  1. Japanese Imaging Guideline 2016.

  2. Japanese Imaging Guideline 2021.

  3. Muhi A et al. J Magn Reson Imaging 32:1132-1140,2010.

  4. K. Sofue et al. Eur Radiol (2014) 24:2‍5‍3‍2‍-‍2‍5‍3‍9‍.

  5. C. J. Zech et al. Br J Surg. 2014 May;101(6):613-21.

  6. S. Goshima et al. Am J Roentgenol. 2010 Oct;195(4):941-6.

  7. U. Motosugi et al. Invest Radiol. 201;46(6):359-65.

  8. Y. Arakawa et al. Hepatology Research 2013; 43: 685-689.

  9. N. Y. Han et al. Radiology 2014; 271:416-425.

  10. C. Besa et al. Abdom Radiol (2018) 43:760.

  11. R. Canellas et al. European Radiology (2019) 29:5‍8‍5‍2‍-‍5‍8‍6‍0‍.

  12. Kawai N, Goshima S. JSMRM2020 (look for extended ref info).

  13. Oba M, Hasegawa K, et al. Surgery 2016;159:632-40.

  14. Y. Mise et al. Annals of Surgery Vol 263, Number 1 , January 2016.

  15. C. Laurent et al. World J Surg. 2016 May;40(5):1191-9.

  16. L. Viganò et al. Ann Surg Oncol. 2016 Apr;23(4):1352-60.

  17. Mise Y, Hasegawa K et al. Ann Surg Oncol 2020 2020 Oct;27(11):4‍1‍8‍8‍-‍4‍1‍9‍5‍.

  18. Hiroyoshi J, Hasegawa K et al. Clin J Gastroenterol. 2018 Oct;11(5):348-353.

  19. Hiroyoshi J, Hasegawa K et al; Am J Surg . 2019 Nov;218(5):887-893.

  20. Nakai Y, Hasegawa K et al. Radiology 2020;297:584-594.

  21. Tani K, Hasegawa K et al.: J Surg Oncol. 2018; 117 (2): 191 197 (Corrigendum. J Surg Oncol. 2018; 118 (6): 1058.).

   

  Primovist® (dinatriumgadotextat) 0,25 mmol/mI/ml injektionsvätska, lösning. Rx. EF. Indikationer: Primovist® är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT). Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering. Dosering: Den rekommenderade dosen av Primovist® är: Vuxna 0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist®. Varningar: Före administrering av Primovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist®, bör användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist®- kan vara till nytta för att avlägsna Primovist® från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys. De vanligaste observerade biverkningarna (≥0,5 %) hos patienter som får Primovist® är illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som får Primovist® är anafylaktisk chock. Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall observerats. De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel, ATC-kod: V08CA10. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Innehavere av godkännande för försäljning: Bayer AB, Box 606, SE-169 26 Solna. Tlf. +4‍6‍ 8‍-‍5‍8‍0‍ 2‍2‍3‍ 0‍0‍. För ytterligare information, pris samt förskrivning, vänligen läs produktresumé på www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 06.11.2019.

  PP-PRIM-SE-0032-1

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.